fbpx

Vull ser donant de semen. Quins criteris he de complir?

Alguns canvis socials en els últims anys han fet que cada vegada més s’hagi de recórrer a tècniques de reproducció assistida amb semen de donant. Però quins són els requisits per poder donar semen? T’ho expliquem tot en aquest article.

 

L’increment de l’edat materna per tenir el primer fill i l’aparició de nous models familiars, són alguns d’aquests canvis. Per això, a Conceptum Fertilitat t’expliquem com de rigorosos són aquests criteris de selecció de donants de semen per oferir a les nostres pacients els millors resultats en el seu projecte reproductiu.

 

Donació de semen: què és i en què consisteix?

La donació de semen és un acte altruista, secret i anònim, econòmicament compensat d’acord amb la normativa vigent, destinada a que els espermatozoides que s’obtinguin de la donació puguin ser utilitzats en tècniques de reproducció assistida que es realitzaran a dones que ho necessitin, sempre que aquestes tècniques es trobin científica i clínicament indicats. La seva finalitat és permetre el tractament de parelles en què l’home tingui molt baixa qualitat seminal o risc de transmissió d’algun defecte genètic, o de dones sense parella masculina que desitgen una gestació.
La mostra s’ha d’obtenir per masturbació i es recull en un recipient estèril, després 3-5 dies d’abstinència sexual i en condicions d’asèpsia.

 

Requisits generals per a poder ser donant de semen

Els donants han de tenir més de 18 anys (i no superar els 50 anys), bon estat de salut psicofísica i plena capacitat d’obrar. El seu estat psicofísic ha de complir les exigències d’un protocol obligatori d’estudi dels donants que inclourà les seves característiques fenotípiques i psicològiques, així com les condicions clíniques i determinacions analítiques necessàries per demostrar, de forma raonable i segons l’estat dels coneixements de la ciència i de la tècnica existents en el moment de la seva realització, que no pateixen malalties genètiques, hereditàries o infeccioses transmissibles a la descendència.

 

Admissió del donant pel Centre. Submissió a estudis previs.

Els donants s’han de sotmetre a un reconeixement mèdic, amb inclusió en l’historial dels seus antecedents personals i familiars, que comprendrà un examen físic i psicològic en què es realitzaran els estudis previstos legalment que, en tot cas i com a mínim, inclouen les següents proves : Grup Sanguini, Factor Rh, VDRL o prova similar per detectar la sífilis, serologia d’hepatitis, detecció de marcadors de VIH, estudi clínic per a la detecció de fases clíniques infectives de toxoplasmosi, rubèola, herpes virus i citomegalovirus, i estudi clínic per a la detecció de Neisseria gonorrhoeae i Chlamydia trachomatis, així com un estudi de cariotip.
Diverses d’aquestes proves hauran de realitzar-se cada sis mesos quan l’interval entre donacions de semen sigui més gran. Abans de cada donació, els donants hauran de declarar si han fet altres donacions no conegudes pel Centre, així com les condicions d’aquestes.

 

Compensació econòmica de rescabalament per les despeses i molèsties (si escau)

Sense perjudici de la condició altruista i no lucrativa de la donació de semen, els donants seran compensats estrictament per les molèsties físiques i les despeses de desplaçament i laborals que, si escau, puguin derivar de la donació, sense que aquesta compensació pugui suposar un incentiu econòmic.

 

Aspectes legals a tenir en compte en la donació de semen

L’elecció dels donants només pot realitzar-se per l’equip mèdic que aplica la tècnica, i en cap cas a petició de la receptora o la parella. No obstant això, en tot cas l’equip mèdic haurà de procurar la màxima similitud fenotípica i immunològica possible amb la dona receptora. El nombre màxim autoritzat de fills nascuts a Espanya que hagin estat generats amb gàmetes d’un mateix donant no ha de ser mai superior a sis. A l’efecte del manteniment efectiu d’aquest límit, els donants hauran de declarar en cada donació si han fet altres prèvies, així com les condicions d’aquestes, i indicar el moment i el centre en què s’haguessin realitzat aquestes donacions.
En tot cas, els centres autoritzats poden rebutjar la donació quan les condicions psicofísiques el donant no siguin les adequades. En el cas que un donant no fos acceptat com a tal, té dret a conèixer les raons que motiven la seva exclusió, garantint la confidencialitat i privacitat de la informació.

 

Si tot i així t’ha quedat algun dubte o vols realitzar la teva pròpia consulta, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres! 

 

Si te ha gustado el artículo, puedes compartirlo

¡Bienvenida a la vida!

Tu oportunidad de ser madre.

Solicitud de 1ª Visita Informativa Gratuita