Diagnòstic genètic pre-implantacional(DGP)

El diagnòstic genètic pre-implantacional (DGP) consisteix en l’anàlisi genètic de l’embrió per determinar si és òptim per a ser transferit i descartar tots aquells que no ho siguin.

L’objectiu del DGP és descartar els embrions afectats per una malaltia hereditària (DGP monogèniques) i/o els afectats cromosòmicament (screening d’aneuploïdies). Les alteracions cromosòmiques en embrions poden ser les causants d’avortaments i de transferències fallides.

Els embrions són biopsiats mitjançant l’extracció d’una o més cèl·lules, que s’analitzen genèticament per l’obtenció del diagnòstic. És un procediment invasiu però que generalment no afecta a la viabilitat de l’embrió.

D’aquesta forma s’aconsegueix detectar si hi ha embrions òptims per a ser transferits, millorant així la taxa d’implantació i de gestació evolutiva. Descartar embrions amb alteracions genètiques implica reduir el nombre de transferències no evolutives (no implantació, avortaments), i en conseqüència, disminuir l’estrès psicològic i econòmic que es produiria en cas de no fer DGP.